• Konkursy 2018/2019

    •  29. Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

      

     Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami:

     a) IV – VI klas szkół podstawowych,

     b) VII i VIII klas szkół podstawowych oraz gimnazjów

      

     Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

     a) samodzielne napisanie przez Autora, pod opieką Opiekuna Naukowego, opowiadania, zwanego dalej „Opowiadaniem”, szczegółowo określonego w Rozdziale IV Regulaminu,

     b) doręczenie Opowiadania Organizatorowi wg zasad opisanych w Rozdziale V Regulaminu, wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie, stanowiącą Załączniki nr 1a i nr 1b do Regulaminu, zwaną dalej „Kartą Zgłoszeniową”. Karta Zgłoszeniowa powinna być odręcznie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego Autora, zwanego dalej „Opiekunem”, Opiekuna Naukowego i opatrzona pieczątką szkoły, do której uczęszcza Autor,

     c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika i jego Opiekuna zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu (w przypadku Uczestników poniżej 18 roku życia); w przypadku Uczestników powyżej 18 roku życia przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym odpowiednio w Załącznikach nr 1a i nr 1b do Regulaminu.

      

     Regulamin_Parandowskiego2019.pdf


      

     Konkurs Historyczny PAMIĘĆ I PATRIOTYZM. POLACY NA WSCHODZIE

      

     W roku szkolnym 2018/2019 w XXVI LO w Warszawie zostanie przeprowadzony Konkurs Historyczny PAMIĘĆ I PATRIOTYZM. POLACY NA WSCHODZIE.

      Patronat honorowy nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Wawer

      

      Główne cele konkursu:

     • Kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej.
     • Upamiętnienie losów Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1944.
     • Pielęgnowanie szacunku do historii Polski.
     • Kreowanie twórczej postawy wobec historii Polski.
     • Doskonalenie umiejętności korzystania i wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizowanie ich i samodzielne przedstawianie.
     • Umiejscawianie wydarzeń w czasie i terenie.
     • Rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uzdolnień uczniów.

      

     I. Zasady Konkursu Historycznego:

      

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół wawerskich (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie klas trzecich gimnazjum, uczniowie liceum).
      2. Przebieg konkursu:

     I etap - szkolny: UCZNIOWIE, W DWUOSOBOWYCH ZESPOŁACH, REALIZUJĄ PROJEKT EDUKACYJNY ZGODNY Z TEMATYKĄ KONKURSU: LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE W LATACH 1939 - 1944, OPISUJĄ GO i prezentują publicznie w macierzystej placówce.

     II etap - dzielnicowy: najlepsze prace zostają przesłane do Organizatora i po wstępnej kwalifikacji są przedstawione przez uczestników Komisji Konkursowej.

      

     Etap I – szkolny odbędzie się na terenie szkół zgłoszonych do konkursu w terminie dogodnym dla uczestników (nie dalej jednak niż do 28 lutego 2019 r.). Dyrektor każdej szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową, która kwalifikuje do II etapu – dzielnicowego najlepsze prace i przesyła je, we wskazanym terminie, do Organizatora konkursu.

      

      W etapie szkolnym może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów.

     • Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu lub oświadczenie pełnoletniego uczestnika, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); Załącznik nr 2).

     Etap II - dzielnicowy przeprowadzony będzie przez Organizatora, który powołuje Komisję Konkursową składającą się z doradcy metodycznego historii, nauczycieli specjalistów, przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

     Uczniowie PREZENTUJĄ swoje prace przed Komisją Konkursową.

     Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

     • Pomysł (co i kogo należy upamiętnić, w jaki sposób, w jakim celu?).
     • Realizację (zgodność pracy z tematem, forma pracy, sposób zbierania materiałów i przygotowanie się do prezentacji).
     • Prezentację (forma prezentacji i jej oryginalność przy wykorzystaniu takich programów jak Prezi, zaawansowany PowerPoint, Photo Story 3 dla Windows lub podobne, stworzenie filmu, strony internetowej, bloga, Web Quest itp., wykorzystanie środków audiowizualnych, poprawność językową).
     • /wykorzystanie istniejących już materiałów należy zaznaczyć w bibliografii/

      II. Terminarz Konkursu:

     • Do 28 lutego 2019 r. przesłanie najlepszych prac do Organizatora Konkursu /podpisane prace należy dostarczyć wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej oraz wypełnionymi oświadczeniami – załącznik 2/.
     • Prezentacje uczniowskie przed Komisją Konkursową zostaną przeprowadzone w XXVI LO 4 marca 2019 r. Każda szkoła otrzyma pisemne zawiadomienie, a nauczyciel opiekun maila z dokładną informacją.
     • 7 marca 2019 r. nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom.
     • Główną nagrodą dla zwycięzców jest wyjazd z Pielgrzymką Młodzieży do Katynia.

      Laureaci Konkursu powinni posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu, czyli od kwietnia 2019 r.

      Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

      Chętnych uczniów zapraszam do udziału w dzielnicowym konkursie .

      Wioletta Pawlak


     Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

     Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" odbędzie się w czwartek 21 marca 2019r. o godzinie 9.00. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 25 stycznia 2019r.

     Uczniowie klas II-III zgłaszają się do wychowawcy, a uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum do nauczycieli matematyki.

     Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 9zł od uczestnika.

     WYMAGANE JEST:

     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu.

     http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/oswiadczenie_rodzica.pdf

     Szkolny Koordynator

      Maria Karwowska

      

      

     MAT- konkurs matematyczny

     MAT matematyczny odbędzie się 10.01.2019 r.

     Uczniowie klas II-III zgłaszają się do wychowawców, klas IV-VIII i oddziały gimnazjalne do nauczycieli matematyki.

     Koszt - 10zł od ucznia.

     Zgłoszenia i płatność przyjmujemy do 21.12.2018r.

     Więcej informacji: http://jersz.pl/contest,1,tab_8.html

      

      

      KURATORYJNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ETAP SZKOLNY

     Szkolny etap Kuratoryjnego Konkursu z języka angielskiego.

     Środa - 7 listopada 2018 r., godz. 8.55.

     Szczegóły u szkolnego koordynatora konkursu - P. Agnieszki Gajek

      

      

      "My house" - konkurs języka angielskiego dla klas drugich.

     Zapraszamy Uczniów z klas drugich do udziału w szkolnym Konkursie języka angielskiego "My house". Poznaliśmy nazwy pomieszczeń i słownictwo związane z wyposażeniem domu. Konkurs polega na wykonaniu projektu domu (technika dowolna, może być trójwymiarowy, np. z pudełka), podpisaniu po angielsku pomieszczeń i przedmiotów oraz opisaniu, np. "The fridge is in the kitchen". Prace proszę przynosić do 5 listopada 2018r.

     Katarzyna Kaczanowska

      

      Konkurs języka angielskiego "My pencil case" - klasy pierwsze.

     Zapraszamy Uczniów z klas pierwszych do udziału w szkolnym Konkursie języka angielskiego "My pencil case". W rozdziale pierwszym poznaliśmy nazwy przedmiotów szkolnych. Konkurs polega na wykonaniu piórnika szkolnego (technika dowolna, może być trójwymiarowy, np. z pudełka, sklejonych tekturowych tacek), narysowaniu/wyklejeniu przedmiotów szkolnych i podpisaniu ich po angielsku. Prace proszę przynosić do 5 listopada 2018r

     Katarzyna Kaczanowska

      


     WARSZAWSKI KONKURS CHEMICZNY "ATOM I CZĄSTECZKA"

     Konkurs odbędzie się już po raz 15. Skierowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych i klas VII szkół podstawowych. Patronat nad konkursem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Z roku na rok konkurs, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku w I etapie wzięło udział 75 szkół z Warszawy i okolic.

     Cele konkursu:

     Popularyzacja wiedzy chemicznej, głównie z zakresu budowy materii.
     Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych.
     Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
     Wyrabianie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych.
     Kształtowanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w dostępnych źródłach.
     Integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa.

     Szczegóły u koordynatora konkursu - P. Renaty Kwiatkowskiej-Olszewskiej

      


       PRZEDMIOTOWY KONKURS INFORMATYCZNY LOGIA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     Zapraszam do udziału w

     1. Przedmiotowym Konkursie Informatycznym LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych są konkursami przedmiotowymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
     2. Konkursy obejmują i poszerzają treści podstawy programowej przedmiotu informatyka odpowiednio w szkole podstawowej i gimnazjum.
     3. Każdy konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych w wybranym przez uczestnika języku programowania (Logo lub Python).

     Etap szkolny trwa od 16 pażdziernika do 6 listopada.

     Więcej informacji dostępnych na stronie http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/


     earth-1013746__340KONKURS PLASTYCZNY "JESTEM EUROPEJCZYKIEM. DBAM O ŚRODOWISKO"

      

     Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”

     Konkurs plastyczny poświęcony jest trosce o środowisko naturalne. Jego celem jest  kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy oraz zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tematyka konkursu nawiązuje też do jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej „Unia energetyczna i działania w dziedzinie klimatu”.

     Prace plastyczne powinny nawiązywać do działań, jakie Unia Europejska podejmuje na rzecz zwalczania zmian klimatu i przechodzenia na bezpieczną, niskoemisyjną gospodarkę, która chroni przyrodę oraz dba
     o zdrowie i jakość życia mieszkańców. 

     A Ty jak dbasz o środowisko? Jakie masz pomysły na działania, które pomogą zatroszczyć się o naturę?
     A może masz jakieś inspirujące pomysły na nowe ekologiczne rozwiązania?

     Prace plastyczne powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej
     z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format prac to A3.

     Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-8.
     Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca w każdej z kategorii wiekowej jest aparat fotograficzny.

     Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 23 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

     Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

     Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

     PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIX piętro, p. 1920

     (z dopiskiem „Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”)

     Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl

     Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wypełnienie i przesłanie wraz z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ponadto, każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).

     Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 07 80

     lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

      


      MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "WOLNOŚĆ JEST W NAS"

     W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt. WOLNOŚĆ JEST W NAS! Dumni ze swojej Niepodległej!

     • pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     • z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych całego świata

     Konkurs zorganizowany został przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w ramach autorskiego projektu pod nazwą Skarbowcy dla Niepodległej w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100.Rocznicę utworzenia Skarbowości

     Tytuł Konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II, patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością szczególną, a do swoich Rodaków mówił: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

     Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez wieki do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz do zbudowania Państwa, z którego możemy być obecnie dumni. Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ją nieustannie pielęgnować także tu i teraz dla nas oraz przyszłych pokoleń Polaków.

     Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu, poprzez twórczość plastyczną, wyrazili swoją miłość do Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do symboli narodowych: biało - czerwonej flagi i orła białego.

     REGULAMIN_VIII_KonkursPlast_FS.pdf


      OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY "FRASZKA"

     Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka". Do 12 października trwają zapisy. Konkurs jest w płatny (9 zł). Opłaty należy przekazać do nauczycieli polonistów.
     Regulamin X Edycji Konkursu „Fraszka”.

     Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Warszawski.

     1. W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach konkursowych:

     „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej,

     „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej,

     „Żak” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

     2. W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z: pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników oraz zwięzłej części opisowej. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

     3. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

     Aneta Kamola

      


      KONKURS PLASTYCZNY "ZWIERZĘTA LEŚNE ZACZAROWANE W LIŚCIACH"

     Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie zaprasza dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”

     REGULAMIN-Konkurs_plastyczny_Zwierze_.pdf


       OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS

     Zapraszamy uczniów klas 4-8 oraz oddziałów gimnazjalnych do udziału w jesiennej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego OLIMPUS. Koszt konkursu wynosi 9 zł.
     Zgłoszenia i opłaty proszę kierować do nauczycieli języka angielskiego do dnia 10 października 2018 roku.

     Zachęcamy do udziału!

     Nauczyciele języka angielskiego.


      XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY "Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ"

     Zachęcamy do wzięcia udziału w XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLONISTYCZNYM "Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ" - regulamin dostępny na stronie organizatora - poprawnapolszczyzna.pl
     Koszt uczestnictwa to 9,50 złotych. Na zgłoszenia czekamy do 4 października.

     Nauczyciele języka polskiego


     OLIMPIADA MATEMATYCZNA JUNIORÓW

     Zapraszamy uczniów szkół podstawowych kl. VI - VIII oraz oddziałów gimnazjalnych do wzięcia udziału w zawodach! Wybór dowolnej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej poza standardową procedurą rekrutacyjną - to tylko część uprawnień, jakie czekają na finalistów OMJ! Dostępne są już treści zadań części korespondencyjnej https://www.omj.edu.pl/uploads/attachments/1etap18.pdf

     Rozwiązania powyższych zadań (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ lub przesłać bezpośrednio, listem poleconym, do Komitetu Okręgowego OMJ właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 15 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
     Część testowa odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 9.00 Osoby, które chcą wziąć udział w Olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki do 21 września 2018r.
     Terminarz XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2018/2019)

     - Zawody I stopnia: 1 września - 15 października 2018 r. - część korespondencyjna, część testowa (w szkołach): 27 września 2018 r. (czwartek), godz. 9:00.

     - Zawody II stopnia: 12 stycznia 2019 r. (sobota)

     - Zawody III stopnia: 23 marca 2019 r. (sobota)

     - Uroczyste zakończenie XIV OMJ: 24 marca 2019 r. (niedziela) 

      

     OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY "100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI"

     Szanowni Państwo Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNO – PLASTYCZNYM „100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

     Regulamin_konkursu.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 86 im. Bronisława Czecha
   • ul. Koryncka 33 04-686 Warszawa
   • sp86@edu.um.warszawa.pl
   • 22 812 01 28 dodatkowy numer - świetlica: 601878915 dodatkowy numer - oddz. przedszk: 723245104
   • poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8.00-16.00; środa, piątek: godz. 7.00 - 15.00
   • Marcin Wasążnik sp86@edu.um.warszawa.pl
   • sp86@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • Zdobienie pierników - grupa 4latków
  • Kolędowanie w grupie 4latków
  • 4latki poznają zawód żołnierza
  • Zabawy na śniegu - grupa 4latków
  • Dzień Jeża - grupa 4latków
  • Warsztaty archeologiczne - grupa 4latków
  • Mikołajki - grupa 4latków
  • Warsztaty stomatologiczne - grupa 3 i 4 - latków
  • Andrzejki - grupa 4latków
  • Dzień Pluszowego Misia - grupa 4latków
  • Występ chóru w Urzędzie Dzielnicy
  • Tak się bawimy... - grupa 3latków